Octave de Pâques

Ac 2,14.22b-32 Ps 15 Mt 28, 8-15

Ac. 2, 36-41. Ps. 32(33). Jn. 20, 11-18.

Ac. 3, 1-10 Ps. 104 Lc. 24, 13-35

Ac. 3, 11-26 Ps. 8 Lc. 24, 35-48

Ac. 4, 1-12 Ps. 117 Jn. 21, 1-14

Ac. 4, 13-21 Ps.117 Mc. 16, 9-15